હોસ્પિટલમાં ભલામણ વગર બેડ દેવાની ના પાડી અને …

0

રાજસ્થાનના કોટામાં વીઆઇપી સંસ્કૃતિએ એક મહિલાની હત્યા કરી હતી.

60 વર્ષની બીના દેવીનું મોત કોરોનાથી થયું હતું. બીના દેવીને આઈસીયુ પલંગની જરૂર હતી, જે તે મેળવી શક્યો નહીં. કો

ટાની મહારાઓ ભીમસિંહ હોસ્પિટલે મહિલાને આઈસીયુ બેડ આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.

હોસ્પિટલને ભલામણ કરતો બેડ આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed